KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

[email protected] +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Jak pomagamy

 • Dla nieuleczalnie chorych dzieci
 • Opieka od poczęcia - perinatalna
 • Wsparcie po stracie dziecka

Wesprzyj nas

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków w celu realizacji płatności.

Statut Fundacji

"Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera" Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez założyciela: Adama Macieja dwojga imion Cieślę określonego dalej „Fundatorem” na mocy oświadczenia woli złożonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Waldemara Wajdę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. J. Piłsudskiego 40/3, dnia 30 marca 2004 roku pod numerem repertorium A 2218/2004.

 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46, Poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, Poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek organizacyjnych poprzez tworzenie zakładów, oddziałów, filii i pracowni oraz współdziałania z innymi fundacjami i organizacjami dla realizacji jej statutowych celów.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”.

2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Dział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości,

 1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w punkcie 1) oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 1. wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,

 2. rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,

 3. współpraca z innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami świadczącymi pomoc chorym dzieciom,

 4. świadczenie pomocy w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i uniemożliwia tym osobom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 1. podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 

 2. ochrona i upowszechnianie intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa Tischnera oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 3. Świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej poprzez wsparcie  psychologiczne, medyczne, socjalne, duchowe udzielane rodzinie oczekującej narodzin dziecka i samemu dziecku w sytuacji, gdy diagnoza prenatalna wskazuje na chorobę nieuleczalną ograniczającą jego życie.


§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

1) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w szczególności ośrodków opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,

2) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby,

3) organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów,

4) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,

5) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, opieki paliatywnej perinatalnej i leczenia bólu,

6) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym celami Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,

7) nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,

8) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów,

9) organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,

10) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,

11) świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji wymienionych w paragrafie 8ustęp 5)

12) kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację zawarte w § 8, pkt. 7):

a) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających

ich udzielenie,

b) potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej,

c) decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu
Fundacji.

13) organizowanie i finansowanie różnych form ochrony i upowszechniania intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa Tischnera,

14) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania środków na działalność Statutową Fundacji,

15) współpraca z innymi placówkami świadczącym pomoc chorym dzieciom.

2. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

4. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Dział III

ORGANY FUNDACJI

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 10

1.Rada Patronacka jako ciało doradcze i opiniotwórcze, składa się z osób zaufania publicznego, do kompetencji której z zastrzeżeniem punktu 3 należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji.

1) Członków Rady Patronackiej powołuje i odwołuje Fundator.

2) Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje:

a) z chwilą śmierci Członka,

b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo lub w przypadku postępowania rażąco sprzecznego z zasadami współżycia społecznego,

c) rezygnacji.

2. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

3. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonuje Fundator.

4. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu. W razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.

5. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Rozdział II

Rada Fundacji

§ 11

1. Członków Rady Fundacji z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Rada Patronacka na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków, którzy:

a) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.

4. Członkiem Rady Fundacji jest Fundator z tym zastrzeżeniem, że członkostwo jego w Radzie Fundacji ustaje na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Fundacji.

5. Rada Patronacka na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków może odwołać poszczególnych Członków Rady Fundacji lub całą Radę Fundacji w przypadku gdy jej działalność przynosi szkody Fundacji

6.

a) Rada Fundacji może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużony dla realizacji celów Fundacji, Tytuł Sponsora Fundacji, który ma charakter osobisty,

b) Rada Fundacji może nadawać Tytuł Złotego Sponsora Fundacji, osobom fizycznym lub prawnym, które udzielą pomocy w wysokości umożliwiającej objęcie opieką jednego dziecka w skali roku,

c) Osoby posiadające tytuły, o których mowa w pkt a) i pkt b) nie są Członkami Rady Fundacji w rozumieniu niniejszego Statutu.

§ 12

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych.

§ 13

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,

 2. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium,

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

 5. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,

 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek,

 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania Członków Zarządu,

 8. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,

 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

 10. uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji,

 11. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji,

 12. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,

 13. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i celu Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji organizuje pracę Rady Fundacji oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu określa regulamin Rady Fundacji.

§ 15

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym.

3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zawiadamia pozostałych Członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.

4. Uchwały Rady Fundacji z zastrzeżeniem §14 pkt 1 oraz § 34, § 35 pkt 3 oraz § 36 pkt 2 zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby członków obecnych na posiedzeniu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 16

1. Rada Fundacji może powołać dodatkowe organy Fundacji.

2. Rada Fundacji może powołać lub odwołać członków dodatkowych organów Fundacji.

Rozdział III

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób w tym z Prezesa Fundacji. Jego członkowie nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Z zastrzeżeniem treści pkt.3 Zarząd w tym Prezes Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

3. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa powołuje Fundator.

4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd w przypadku gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.

5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt 1, Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez niniejszy Statut.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.

3. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, regulaminu i uchwał powziętych przez Radę Fundacji.

§ 19

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc w stałym terminie ustalonym w regulaminie pracy Zarządu.

2. Prezes Zarządu Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu.

3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu Fundacji zawiadamia jego Członków co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

§ 21

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa.

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 23

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

 3. sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji,

 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

 6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,

 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów Statutowych,

 1. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

 2. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

§ 24

1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.

2. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 25

1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.

2. Zarząd może zatrudniać pracowników biura Fundacji w ramach realizowania celów Statutowych Fundacji.

3. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Dział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 26

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski składający się z wkładów gotówkowych wniesionych przez Fundatora o łącznej wartości 7 000 złotych oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji pochodzące z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych wniesionych przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,

 2. dotacji i subwencji osób prawnych,

 3. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację,

 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych,

 1. dochodów z działalności gospodarczej,

 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 27

1. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §26 pkt. 1 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

2. W przypadku niemożności wykorzystania z obiektywnych lub losowych przyczyn datków kierowanych na określoną chorą osobę, kwota ta przekazana jest na rzecz Fundacji i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd.

§ 28

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności Statutowej.

§ 29

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. W Fundacji zabronione jest:

a) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

b) wykorzystywanie majątku na rzecz Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

c) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd może złożyć jedynie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub spadek odrzucić.

Dział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

2. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego Statutu.

3. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację działalności statutowej.

§ 32

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Fundacji, bądź poszczególni jego Członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

§ 33

1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji i działają na podstawie regulaminów określanych przez Zarząd.

3. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

4. Zakres działania placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników Zakładów określają uchwalane przez Zarząd regulaminy organizacyjne Zakładów.

5. Placówkami prowadzącymi działalność gospodarczą zarządzają powoływani i odwoływani przez Zarząd Dyrektorzy, reprezentujący Fundację w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zakładów na podstawie i w granicach udzielanych im przez Zarząd pełnomocnictw.

Dział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Zmiana Statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

3. Zmiana statutowego celu Fundacji wymaga uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady Fundacji.

§ 35

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

2. Połączenie, o którym mowa powyżej, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zamianie statutowy cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady, po uprzednim zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 36

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w przypadkach wskazanych w ustawień

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności pełnego składu Rady.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

4. Do podstawowych zadań likwidatora należy:

1)zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,

2)sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

3) zakończenie bieżących spraw Fundacji,

4) ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

5) zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) oraz sądu rejestrowego o zakończeniu likwidacji

5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych działającym na trenie Polski.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Józef Tischner logo

jozeftischner.pl

Zapraszamy na stronę internetową

Wsparcie po śmierci dziecka
 • Wsparcie dla rodziców po stracie dziecka
 • Dyżur psychologa
 • Grupy wsparcia

Polecane strony

 • Joachim Mencel - artysta muzyk
 • Raport z bezdroży.pl
 • Fundacja Judaica
 • Malarstwo Anastazji Dżupiny
 • Portal Tischner.pl
 • Stowarzyszenie Drogami Tischnera