KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

[email protected] +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Jak pomagamy

 • Dla nieuleczalnie chorych dzieci
 • Opieka od poczęcia - perinatalna
 • Wsparcie po stracie dziecka

Wesprzyj nas

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków w celu realizacji płatności.

Regulamin Zarządu Fundacji - przyjęty 12.05.2014 roku

 

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI

 

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”

 

§ 1

 

Zarząd jest organem Fundacji którego skład, sposób powołania i odwołania, reguluje paragraf 17 punkt od 1 do 5 Statutu Fundacji.

 

§ 2

Kompetencje, zadania oraz sposób reprezentacji Zarządu Fundacji określa paragraf 18, 19 oraz 22 Statutu Fundacji.

§ 3
 1. Posiedzenie Zarządu i sposób głosowania określa paragraf 20 i 21 Statutu Fundacji.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Spotkania są protokołowane, zwłaszcza podejmowane przez Zarząd uchwały.
§ 4

Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa paragraf 23 Statutu Fundacji.

§ 5
 1. Obowiązki Adama M. Cieśli jako Prezesa Zarządu reguluje paragraf 24 Statutu Fundacji,
 2. Jolanta Goździk jako Członek Zarządu odpowiada za podmiot leczniczy „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 3. Aleksandra Krasowska – Kwiecień jako Członek Zarządu odpowiada za dokumentacje medyczną i szkolenia w podmiocie leczniczym „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 4. Dorota Zygadło jako Członek Zarządu odpowiada za zespół pielęgniarski i sprzęt medyczny w podmiocie leczniczym „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 5. Szczegółowy zakres funkcjonowania Członków Zarządu przywołanych w paragrafie 5 punkt 2 i 4 określa regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
§ 6
 1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura zgodnie z paragrafem 10 punkt 5 Statutu Fundacji oraz paragrafem 25 punkt 2 i 3, sprawuje nad nim kontrole, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
 2. Zgodnie z paragrafem 25 punkt 1 Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż..
 4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
 5. Dla polepszenia i usprawnienia realizacji celów Fundacji zawartych w § 8 Statutu Fundacji zarządzamy:
  1. Utworzenie Zespołu Rodzinnego dla każdego podopiecznego Hospicjum i jego rodziny,
  2. Zespół Rodzinny składa się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i ewentualnie rehabilitanta, pracownika socjalnego lub innej delegowanej osoby,
  3. Zespół Rodzinny realizuje swoje zadania w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji poprzez:
   a) pracę każdego jej członka w ramach wykonywanego zawodu lub przydzielonych czynności przez Zarząd Fundacji,
   b) współpracę wszystkich członków danego Zespołu Rodzinnego rozumianą jako realizację ustalonych przez Zarząd Fundacji celów dla danego podopiecznego i jego rodziny (opiekunów prawnych),
  4. Celem nadrzędnym pracy każdego Zespołu Rodzinnego poprzez dialog, w szczególności z uwzględnieniem punktu 3) b), jest podążanie w takim kierunku, aby rodzina naszego podopiecznego mogła skoncentrować się na towarzyszeniu swojemu dziecku w chorobie i odchodzeniu.
§ 7

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rade Fundacji.

Józef Tischner logo

jozeftischner.pl

Zapraszamy na stronę internetową

Wsparcie po śmierci dziecka
 • Wsparcie dla rodziców po stracie dziecka
 • Dyżur psychologa
 • Grupy wsparcia

Polecane strony

 • Joachim Mencel - artysta muzyk
 • Raport z bezdroży.pl
 • Fundacja Judaica
 • Malarstwo Anastazji Dżupiny
 • Portal Tischner.pl
 • Stowarzyszenie Drogami Tischnera