KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

[email protected] +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Jak pomagamy

 • Dla nieuleczalnie chorych dzieci
 • Opieka od poczęcia - perinatalna
 • Wsparcie po stracie dziecka

Wesprzyj nas

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków w celu realizacji płatności.

Regulamin i zasady działania Podmiotu Leczniczego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO "KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”


Niniejszy regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera nieuregulowane w ustawie lub statucie.

§ 1

Podmiot leczniczy Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, zwany dalej Hospicjum, działa na podstawie:,

Statutu fundacji Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000007079.

§ 2

Celem działania Hospicjum jest udzielanie świadczeń medycznych (lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych) oraz opieki psychologicznej dzieciom, których wyleczenie jest niemożliwe, jeżeli nie wymagają one hospitalizacji i mogą przebywać w domu pod nadzorem fachowego personelu.
Do podstawowych zadań Hospicjum należą:

 • zapewnienie dziecku całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w jego domu,
 • rehabilitacja w zakresie niezbędnym dla utrzymania możliwie najlepszej jakości życia,
 • opieka psychologiczna nad chorym dzieckiem i jego najbliższą rodziną,
 • nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów koniecznych do pielęgnacji i rehabilitacji chorych dzieci,
 • szkolenie pacjentów i opiekunów/członków rodziny w zakresie czynności mających wpływ na poprawę jakości życia w chorobie długoterminowej, w tym indywidualna pomoc w tworzeniu możliwie najkorzystniejszych warunków do opieki nad chorym dzieckiem w jego rodzinnym domu,
 • przygotowanie chorego dziecka i jego rodziny do zdarzeń wynikających z nieuniknionego postępu nieuleczalnej choroby, także do śmierci.

§ 3

Zadania przedstawione w pkt 2 § 2 Hospicjum realizuje przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci zwane dalej KHD, będące
przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
Struktura organizacyjna KHD:

 • Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD
 • Koordynator zespołu lekarskiego, podlegający mu zespół lekarski
 • Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznegozespół pielęgniarski
 • Koordynator Rehabilitacji zespół rehabilitacji
 • Koordynator Psychologów zespół psychologów
 • Pracownik Biurowy

§ 4

KHD sprawuje działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych w oparciu o umowę z MOW NFZ na realizację świadczeń z zakresu „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci”.

KHD prowadzi w warunkach domowych całodobową działalność leczniczą inną niż świadczenia szpitalne, polegającą na:

 • wizytach lekarskich
 • wizytach pielęgniarskich
 • zajęciach fizjoterapeutycznych
 • poradach psychologicznych i psychoterapii
 • całodobowym dyżurze lekarskim
 • całodobowym dyżurze pielęgniarskim

Szczegółowy zakres świadczonej przez KHD pomocy leczniczej określają potrzeby pacjenta wynikające z jego aktualnego stanu klinicznego oraz stosowne akty prawne zawierające wytyczne co do sposobu i warunków realizacji kontraktu z MOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie „opieka hospicyjna - hospicjum domowe dla dzieci”.

§ 5

Miejscem udzielania świadczeń leczniczych przez KHD jest miejsce zamieszkania pacjenta. KHD działa na terenie miasta Krakowa i jego okolic, w obszarze województwa małopolskiego.

§ 6

Podstawą przyjęcia dziecka do KHD jest:

 • rozpoznanie u dziecka nieuleczalnej choroby oraz
 • zakończenie diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na odstąpienie od dalszej diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na leczenie objawowe w warunkach hospicjum domowego dla dzieci, oraz skierowanie dziecka do dalszej opieki w hospicjum domowym dla dzieci przez jednostkę dotychczas prowadzącą leczenie lub lekarza POZ.


Zgłoszenie chorego dziecka do opieki leczniczej w KHD odbywa się przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

 • osobiście w siedzibie KHD lub
 • telefonicznie, lub
 • drogą mailową.

Zgłoszenia dzieci do KHD przyjmuje Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego, lub w trakcie jego nieobecności Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego.

Przyjmowanie zgłoszeń do KHD odbywa się:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:30 w siedzibie KHD
 • od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 19:00 – telefonicznie na numer 663 814 005 lub 663 814 006
 • codziennie – mailowo na adres: [email protected] lub [email protected] lub [email protected] – konieczne jest podanie numeru telefonu do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka

Informacja o sposobie zgłoszenia dzieci do KHD jest ogłoszona do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji:

 • w siedzibie Hospicjum – ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków, pokój CALD 2C-06
 • na stronie www.hospicjumtischnera.org w zakładce – Dla nieuleczalnie chorych dzieci > Opieka nad dziećmi i ich rodzinami > Jak zgłosić dziecko

W przypadku braku możliwości przyjęcia dziecka do opieki leczniczej w KHD w chwili zgłoszenia, rodzice/opiekunowie są informowani o możliwości:

 • zapisania na listę oczekujących - dane comiesięcznie są przekazywane do MOW NFZ
 • zgłoszenia się do innej jednostki o podobnym profilu działania znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania chorego dziecka.

Po przyjęciu dziecka do KHD Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego wraz z Członkiem Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego oraz Koordynatorem Rehabilitacji i Psychologów ustalają skład ZH realizującego świadczenia lecznicze i uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi termin pierwszej wizyty.
Zakres działań leczniczych ZH przedstawiony w pkt. 3 § 4, obejmuje on:
wizytę lekarza ZH w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co 14 dni
wizytę pielęgniarki ZH w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co 3 dni
rehabilitację ruchową – jej zakres i częstość ustala Koordynator Rehabilitacji w uzgodnieniu z lekarzem ZH (konieczna akceptacja Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD)
porady psychologiczne i psychoterapię - zakres i częstość ustala Koordynator Psychologów w uzgodnieniu z lekarzem ZH (konieczna akceptacja Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD)
W przypadku nieobecności lekarza lub pielęgniarki ZH ich zadania u pacjenta czasowo przejmują lekarz dyżurny lub pielęgniarka dyżurna KHD.
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dziecka wobec KHD
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni dostarczyć lekarzowi ZH dowód jego ubezpieczenia zdrowotnego. W razie braku takiego ubezpieczenia opieka lecznicza w KHD będzie świadczona dziecku bezpłatnie z odpowiednią adnotacją, zgodnie z art. 2, pkt. 1.3) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z 7 lipca 2011 roku.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni udostępnić personelowi ZH dokumentację medyczną, która stawowi o zakończeniu, odstąpieniu lub braku możliwości leczenia przyczynowego choroby podstawowej.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się przestrzegać zaleceń ZH, a w przypadku odstąpienia od ich realizacji zobowiązują się natychmiast powiadomić o tym członków tego zespołu.
Wypisanie dziecka z KHD, jeżeli okoliczności szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
z chwilą zgonu dziecka,
gdy stan zdrowia dziecka nie wymaga dalszego leczenia w KHD,
na żądanie rodziców/opiekunów dziecka.

§ 7

Organizacja pracy i zadania poszczególnych jednostek KHD oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego działania Hospicjum pod względem diagnostyczno - leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno -gospodarczym.


Zarząd Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera powierza kierowanie działalnością KHD jednemu spośród swoich członków.
Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD wypełnia swoją funkcję na podstawie powołania przez Radę Fundacji.
Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD pełni jednocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Lekarskiego
Do obowiązków Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD w szczególności należy:
opiniowanie kandydatów i zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy w KHD,
organizowanie pracy podległym pracownikom warunkującej zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy,
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników,
podejmowanie decyzji w sprawach wynagradzania, oceny, karania i zwalniania pracowników,
zapewnienie prawidłowości realizacji świadczeń medycznych u podopiecznych KHD,
zapewnienie prawidłowości wykonania kontraktu z MOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie „opieka hospicyjna - hospicjum domowe dla dzieci”,
przyjmowanie nowych pacjentów do KHD,
reprezentowanie Hospicjum w kontaktach z MOW NFZ w zakresie:
prowadzenia miesięcznych rozliczeń kontraktu na realizację świadczeń leczniczych „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci,
kontraktu na realizację świadczeń leczniczych „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci,
podpisanie umów i ich aneksów z MOW NFZ na realizację świadczeń leczniczych „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci,
Koordynator Zespołu Lekarskiego
Nadzoruje pracę zespołu lekarskiego.
Ustala grafik dyżurów miesięcznych dla zespołu lekarskiego.
Zatwierdza wykaz dyżurów lekarskich.
Zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez lekarzy ZH przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.
Zespół lekarski KHD – zadania lekarza ZH
Odbywanie regularnych wizyt patronażowych u przypisanych pacjentów (nie rzadziej niż co 14 dni)
Ocena stanu klinicznego na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz zleconych podstawowych badań diagnostycznych niezbędnych do oceny aktualnego stanu klinicznego pacjenta w przypadku jego destabilizacji,
informowanie rodziców o koniecznych konsultacjach specjalistycznych – skierowania na te konsultacje, po zapoznaniu się ze stanem dziecka, wystawia lekarz POZ,
przekazywanie szczegółowych zaleceń (także w formie pisemnej) rodzicom/opiekunom chorego odnośnie leczenia,
koordynacja pracy zespołu hospicyjnego u danego pacjenta
zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD lub Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin
staranne prowadzenie dokumentacji medycznej
sprawowanie całodobowych dyżurów lekarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów Hospicjum, dla zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej
Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego
Koordynuje działania socjalne oraz zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i środki zużywalne u podopiecznych KHD.
Odpowiada za zaopatrzenie w sprzęt medyczny, leki, środki i materiały opatrunkowe znajdujące się w dyspozycji KHD.
Odpowiada za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie oraz wydawanie i utylizowanie sprzętu, leków, środków opatrunkowych i produktów żywnościowych.
Kieruje pracą zespołu pielęgniarskiego
Ustala planu dyżurów dla personelu pielęgniarskiego
Zatwierdza wykaz dyżurów pielęgniarskich.
Zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez pielęgniarki ZH przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.
Pod nieobecność Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego przyjmuje zgłoszenia pacjentów do KHD
Zespół pielęgniarski – zadania pielęgniarki ZH
odbywanie regularnych wizyt patronażowych u przypisanych pacjentów (nie rzadziej niż co 3 dni) i wykonywanie wynikających z posiadanych kompetencji czynności pielęgnacyjnych,
Przekazywanie zaleceń rodzicom/opiekunom dziecka odnośnie jego pielęgnacji,
współpraca z pozostałymi członkami ZH w zakresie prowadzonej opieki leczniczej
dbałość o czystość i sprawność techniczną narzędzi, sprzętu i aparatury niezbędnej do wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-terapeutycznych,
zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego Hospicjum lub Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,
staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,
sprawowanie całodobowych dyżurów pielęgniarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów KHD w celu zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej
Członek Zarządu do pielęgniarstwa i sprzętu medycznego
Kieruje pracą zespołu rehabilitantów
Ustala wraz z lekarzem ZH zakres i częstość rehabilitacji u poszczególnych pacjentów KHD
Koordynuje zaopatrzeniem pacjentów KHD w sprzęt rehabilitacyjny.
Zatwierdza wykaz przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych.
Zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez rehabilitantów ZH przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.
Zespół rehabilitacji – zadania rehabilitantów KHD
prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych w domu chorego dziecka zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Koordynatora Rehabilitacji we współpracy z lekarzem ZH,
instruktaż rodziców/opiekunów chorego dziecka w zakresie możliwych do przeprowadzanie przez nich elementów rehabilitacji,
dbałość o czystość i sprawność techniczną sprzętu rehabilitacyjnego,
współpraca z pozostałymi członkami ZH w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,
zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD, Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego lub Koordynatorowi Rehabilitacji szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,
staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,
Koordynator Psychologów
Kieruje pracą zespołu psychologów.
Ustala wraz z lekarzem ZH zakres i częstość pomocy psychologicznej prowadzonej u poszczególnych pacjentów KHD
Zatwierdza wykaz konsultacji psychologicznych i zabiegów psychoterapii
Zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez psychologów ZH przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.
Zespół psychologów – zadania psychologa ZH
prowadzenie opieki psychologicznej zgodnie z potrzebami pacjenta i jego rodziny oraz harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Psychologów we współpracy z lekarzem ZH,
prowadzenie opieki nad osieroconymi oraz pomoc w czasie żałoby zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Psychologów,
współpraca z pozostałymi członkami ZH w zakresie prowadzonej opieki leczniczej
zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD, Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego lub Koordynatorowi Psychologów szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin
staranne prowadzenie dokumentacji medycznej
Pracownik biurowy – zadania
Prowadzenie spraw administracyjnych KHD
Sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z pracą KHD
Sporządzanie wykazów do rozliczeń księgowych

§ 8

W procesie udzielania świadczeń leczniczych KHD współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność medyczną, w zakresach:
zapewnienia zaplecza diagnostycznego – z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie,
kierowania pacjentów na niezbędne konsultacje specjalistyczne i do przeprowadzania koniecznych zabiegów chirurgicznych oraz przyjęcia dziecka do koniecznej hospitalizacji – z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie,
sterylizacji sprzętu wielorazowego użytku – z podmiotem zewnętrznym- usługodawcą w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego, wg zawartej umowy,
transportu i utylizacji odpadów medycznych – z podmiotem zewnętrznym- usługodawcą w zakresie transportu,
utylizacji i likwidacji odpadów medycznych, wg zawartej umowy.
czasie korzystania ze świadczeń innych podmiotów leczniczych finansowanych przez NFZ pacjent musi być wypisany z KHD

§ 9

KHD nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku
udostępniania jej rodzicom/opiekunom prawnym dziecka bądź osobie upoważnionej przez nich,
jednostkom organizacyjnymi opieki zdrowotnej, osobom wykonywającym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewniania dalszego leczenia pacjenta,
właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
organom rentowym lub zakładom ubezpieczeniowym w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem,

§ 10

KHD nie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych

§ 11

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci wchodzi w życie z dniem jego podpisania

Józef Tischner logo

jozeftischner.pl

Zapraszamy na stronę internetową

Wsparcie po śmierci dziecka
 • Wsparcie dla rodziców po stracie dziecka
 • Dyżur psychologa
 • Grupy wsparcia

Polecane strony

 • Joachim Mencel - artysta muzyk
 • Raport z bezdroży.pl
 • Fundacja Judaica
 • Malarstwo Anastazji Dżupiny
 • Portal Tischner.pl
 • Stowarzyszenie Drogami Tischnera